Vi är en ungdomsledarrörelse

Sammanfattningsvis är AIESEC ett globalt nätverk av människor som helt enkelt tror att ungdomsledarskap inte är ett alternativ, utan vårt ansvar.

Bli medlem

Vilka vi är

AIESEC är en global plattform för unga människor att utforska och utveckla sin ledarskapspotential. Vi är en icke-politisk, oberoende, ideell organisation som drivs av ungdomar. Vi i AIESEC är intresserade av världsfrågor, ledarskap och ledning.

Det vi står emot är all form av diskriminering, särskilt diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller nationellt/socialt ursprung.

Vår historia

1948

AIESEC bildades

AIESEC grundades 1948 efter andra världskriget, där sju ungdomar i sju länder (Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna och Norge) hade en dröm om att bygga tvärkulturell förståelse mellan nationer. De hoppades kunna förändra världen, en person och en praktikplats åt gången.

Utspridda över 6 kontinenter

År 1977 fanns AIESEC i 50 länder på sex kontinenter! Hittills har över 40 000 ungdomar runt om i världen deltagit i en ledarutvecklingsupplevelse.

1977
2010

Över 10 000 upplevelser det året

Under 2010 uppnår AIESEC 10 000 upplevelser som levererats bara under ett år för första gången. Vid det här laget har över 230 000 upplevelser tillhandahållits, alla skapde av ungdom för ungdom.

Genomförande av SDGs

Under 2015 samlades AIESEC:s ungdomsledare från 126 länder och territorier i samarbete med generalsekreterarens sändebud för ungdomsfrågor vid FN:s högkvarter för att främja och driva ungdomars deltagande i genomförandet av målen för hållbar utveckling (SDG). AIESEC:s relevans och bidrag är tydligare än någonsin.

2015
2020

Ungdomsledarrörelsen

Sammanfattningsvis är AIESEC ett globalt nätverk av människor som helt enkelt tror att ungdomsledarskap inte är ett alternativ, utan vårt ansvar.

Sedan vi grundades har vi engagerat och utvecklat över 1 000 000 unga människor som har varit med om något vi kallar en AIESEC-upplevelse. Den påverkan vi skapar kan ses genom våra alumner som nu representerar företag, icke-statliga organisationer och världsledare, inklusive en Nobels fredspristagare, Martti Ahtisaari från Finland.

Our history

1948

AIESEC was established

AIESEC was established in 1948 after World War II, where seven youth across seven countries (Sweden, Belgium, Denmark, Finland, France, Netherlands and Norway) had a dream of building cross-cultural understanding across nations. They hoped to change the world, one person and one internship at a time.

1977

Spread across 6 continents

By 1977, AIESEC was present in 50 countries across six continents! To this date, over 40,000 young people around the world had participated in a leadership development experience.

2010

Over 10,000 experiences that year

In 2010, AIESEC crosses 10,000 experiences delivered in one year alone for the first time. By now, over 230,000 experiences have been provided, all facilitated by youth for youth.

2015

Implementing the SDGs

In 2015, AIESEC’s youth leaders from 126 countries and territories in collaboration with the Office of the Secretary-General's Envoy on Youth gathered at the United Nations Headquarters to promote and drive youth participation in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs). The relevance and contribution of AIESEC is clearer than ever.

2020

Youth leadership movement

In sum, AIESEC is a global network of people that simply believe that youth leadership is not an option, but our responsibility.

Since we were founded, we have engaged and developed over 1,000,000 young people who have been through something we call an AIESEC experience. The impact we create can be seen through our alumni who now represent businesses, NGOs, and world leaders, including one Nobel Peace Prize laureate, Martti Ahtisaari of Finland.

Ledarskapet vi utvecklar

I AIESEC tror vi att ungdomar är nyckeln till att forma en bättre framtid. Genom varje erfarenhet vi tillhandahåller strävar vi efter att utveckla ungdomsledare med följande egenskaper.

  • Stöttar andra:  Kommunicerar effektivt i olika miljöer. Utvecklar och stärker andra människor. Engagerar sig med andra för att uppnå ett större syfte.

  • Lösningsorienterad: Anpassar sig och visar motståndskraft inför utmaningar. Överför positivitet för att gå framåt genom osäkerhet. Tar risker när det behövs.

  • Världsmedborgare: Tror på sin förmåga att göra skillnad i världen. Intresserad av världsfrågor. Tycker om att ta ansvar för att förbättra världen.

  • Självmedveten:  Förstår och lever efter personliga värderingar. Fokuserar på styrka framför svagheter. Utforskar ens passioner.

Kan du föreställa dig en värld där vi engagerar och utvecklar varje ung person för att uppnå dessa egenskaper? Vi vill se en ljusare framtid för alla. Det är därför vi gör det vi gör.