Personuppgiftspolicy

Grunderna om oss

Vi är AIESEC i Sverige, en ungdomsledarrörelse som passionerat drivs av en sak: fred och förverkligande av mänsklighetens potential. Vi är registrerade i Sveriges officiella organ under nummer 817602-8127. Vår registrerade adress är Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sverige. Vi består av AIESEC i Sverige och även de 4 lokala kommittéerna runt om i Sverige.

Vi har åtagit oss att skydda och respektera integriteten för alla personer som är engagerade i oss. Denna policy förklarar hur vi behandlar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ ("personuppgifter"): den här policyn gäller alltså för de situationer där vi agerar som personuppgiftsansvarig för personuppgifter och förklarar när och varför vi samlar in personlig information om individer, hur vi använder den, under vilka villkor vi kan lämna ut den till andra och hur vi håller den säker.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast i syfte att göra AIESECs produkter tillgängliga i Sverige. De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter inkluderar: inhämtning av samtycke från en registrerad (dig), en nödvändighet för genomförandet av ett kontrakt, rättslig skyldighet, skydd av den registrerades vitala intressen, eller legitima intressen hos den registeransvarige eller en tredje part. Varje gång innan du ger ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter kommer du att få de exakta syftena med databehandlingen och en lista över data som kommer att behandlas.

Vi erhåller dina personuppgifter genom de officiella formulären, som innehåller en länk till detta meddelande, och från AIESEC Global Information System, som hanteras av AIESEC International.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behålla personuppgifter i 7 år, men vi kan också behålla personuppgifter under en längre period för arkiverings- och affärsinformationsändamål. Du kan begära radering av dina personuppgifter om det inte finns några tvingande skäl för fortsatt behandling. För att göra det, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Mottagare av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter internt. Vi kan dock överföra information om dig till andra AIESEC-enheter och partners för ändamål som är kopplade till att utföra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig, eller i syfte att leverera AIESEC-produkter.

Dina rättigheter

Du är garanterad flera rättigheter, som nämns nedan:

Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det möjligt för dig att fatta beslut angående din integritet och ha kontroll över dina personuppgifter berättar vi varför vi behöver dina personuppgifter, vad är den rättsliga grunden för att behandla dem och alla relevanta detaljer angående behandlingsaktiviteterna, som kan du se i denna integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter och rätt att få relevant information angående behandlingen av dina personuppgifter. Således kan du be oss om en kopia av de personuppgifter vi har om dig så att du kan veta om och vilken typ av personuppgifter som behandlas, varför de behandlas och vem som behandlar dem, för att kunna utöva dina rättigheter . Du kan kontakta oss för att utöva denna rätt med hjälp av uppgifterna nedan.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade/kompletterade om de är felaktiga/ofullständiga. Du kan kontakta oss för att utöva denna rätt med hjälp av uppgifterna nedan.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter kan du begära radering av personuppgifter där det inte finns några tvingande skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att utöva denna rätt med hjälp av uppgifterna nedan.

Rätt till begränsning av hanteringen

Under vissa omständigheter kan vi avbryta behandlingsaktiviteter – och du kan också be oss att pausa behandlingen av dina personuppgifter. Med andra ord kommer vi att behålla dina uppgifter, men kommer inte att behandla dem ytterligare – och du kan kontakta oss för att utöva denna rätt med hjälp av informationen nedan.

Rätt till dataportabilitet

Du kan få dina uppgifter från oss för att överföra dem till ett annat system: vi kommer därför att förse dig med en kopia i ett strukturerat, vanligt förekommande format. Du kan kontakta oss för att utöva denna rätt med hjälp av uppgifterna nedan.

Rätt att invända

Under vissa omständigheter har du rätt att invända (*d.v.s. säga att du inte – eller inte längre – samtycker till behandlingen och be oss att avsluta)  behandlingen av dina personuppgifter angående din specifika situation. Denna rättighet gäller för behandling baserad på direktmarknadsföringsändamål och, vanligtvis, för vissa andra ändamål (såsom vissa legitima intressen).

Rättigheter gällande automatiserat beslutsfattande

Du har den primära rätten att inte utsättas för aktiviteter som endast baseras på automatiserad behandling och vars beslut har rättsliga eller relevanta effekter på dig. Men närhelst vi utför automatiserat beslutsfattande (antingen på grund av ett kontrakt eller på grund av ditt samtycke), ska du kunna bli informerad, uttrycka din åsikt, utmana eventuella beslut och få mänskligt ingripande. Du kan kontakta oss för att samla in ytterligare information.

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina uppgifter har du – under vissa omständigheter – rätt att när som helst återkalla det samtycket, vilket inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan ditt samtycke återkallades.

Du kan även läsa om dessa rättigheter på svenska på Datainspektionens hemsida, som du hittar här.

Slutligen, om du inte är nöjd med hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta en tillsynsmyndighet: Datainspektionen ( datainspektionen@datainspektionen.se ).

Om din integritet

Information ska hanteras konfidentiellt, så att den lagras säkert och endast tillgänglig för behöriga personer. Vi har åtagit oss att implementera och underhålla lämpliga tekniska, säkerhets- och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och användning, och mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Observera att överföring av information via internet inte är helt säker: även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till vår webbplats (så all överföring sker på egen risk), men, när vi har mottagit din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Vår Integritetsansvarig/Dataskyddsombud

Vi har en Integritetsansvarig/Dataskyddsombud som ansvarar för frågor som rör integritet och dataskydd. Således, om du har några frågor angående denna policy och/eller vår sekretesspraxis, eller för utövandet av dina rättigheter:

daniel.ruiz.nilsson@aiesec.se
070-415 52 56

För ytterligare information om oss

Om du vill kontakta oss får du gärna göra det!

AIESEC in Sweden
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Sweden

info@aiesec.se
076-048 34 76

Uppdatering av denna policy

Vi håller denna policy under regelbunden översyn, så vänligen kontrollera den här sidan då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar. Denna policy uppdaterades senast den 23 januari 2024.